Tổng Quan HTML

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  14 thg 11, 2021

 • Số lượt xem

  910 lượt xem


HTML là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web trên World Wide Web.

HTML là gì?

 • HTML là một Hyper Text Markup Language (ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản).
 • HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo các trang Web.
 • HTML giúp mô tả cấu trúc của một trang web.
 • HTML bao gồm các elements.
 • HTML elements giúp trình duyệt biết cách mà một content sẽ hiển thị.
 • HTML elements bao gồm các headings, paragraph, link, image, audio, video, vv.

Ví dụ về một cấu trúc HTML cơ bản

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Tiêu đề trang</title> </head> <body>  <h1>Tiêu đề 1</h1> <p>Đoạn văn bản.</p>  </body> </html>

 

Các thành phần cơ bản của một cấu trúc HTML:

 • Thẻ <!DOCTYPE html> giúp trình duyệt biết được loại document đang được sử dụng, ở đây ta sử dụng HTML5.
 • Thẻ <html> là root element của một trang HTML.
 • Thẻ <head> bao gồm các thẻ meta để cung cấp thông tin về trang HTML.
 • Thẻ <title> khai báo tiêu đề cho trang HTML (nó sẽ được hiển thị ở thanh tiêu đề của trình duyệt hoặc trong tab của trang)
 • The <body> khai báo nội dung của trang HTML và nó sẽ bao gồm tất cả những nội dung được hiển thị bao gồm các headings, paragraph, link, image, audio, video, vv.
 • Thẻ <h1> đánh dấu một tiêu đề.
 • Thẻ <p> đánh dấu một đoạn văn bản.

HTML elements là gì?

Một element sẽ bao gồm start tag (thẻ mở), content (nội dung) và end tag (thẻ đóng).

<tagname> Content sẽ được viết ở đây </tagname>

 

Lưu ý: Một số HTML elements sẽ không có content (như <br> element). Nó được gọi là empty elements (phần tử trống). Empty elements sẽ không có thẻ đóng!

 

Trình duyệt web

Các trình duyệt web phổ biến (Chrome, Edge, Firefox, Safari) sẽ đọc HTML và hiển thị chúng ra màn hình.

Các trình duyệt sẽ không hiển thị các thẻ HTML, tuy nhiên nó sẽ giúp trình duyệt biết cách mà content sẽ được hiển thị.

ví dụ hiển thị html trong trình duyệt

Lịch sử phát triển của HTML

Năm Phiên bản
1989 Tim Berners-Lee tạo ra www
1991 Tim Berners-Lee tạo ra HTML
1993 Dave Raggett phát triển HTML+
1995 HTML Working Group phát triển phiên bản HTML 2.0
1997 W3C giới thiệu phiên bản: HTML 3.2
1999 W3C giới thiệu phiên bản: HTML 4.0.1
2000 W3C giới thiệu phiên bản: XHTML 1.0
2008 WHATWG HTML5 được giới thiệu lần đầu tiên
2012 WHATWG HTML5 được tiêu chuẩn hoá
2014 W3C giới thiệu phiên bản: HTML 5
2016 W3C bắt đầu phát triển phiên bản: HTML 5.1
2017 W3C giới thiệu phiên bản: HTML5.1 2nd Edition
2017 W3C giới thiệu phiên bản: HTML5.1

Tổng số đánh giá: 1

Xếp hạng: 5.0 / 5 sao

Danh sách bài học về HTML

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.