HTML URL Encode

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  10 thg 10, 2022

 • Số lượt xem

  314 lượt xem


URL là một từ khác để chỉ địa chỉ web. URL có thể bao gồm các từ (ví dụ: w3schools.com) hoặc địa chỉ Giao thức Internet (IP) (ví dụ: 192.68.20.50).

URL - Uniform Resource Locator

Trình duyệt web yêu cầu các trang từ máy chủ web bằng cách sử dụng một URL.

Uniform Resource Locator (URL) được sử dụng để định danh một tài liệu (hoặc dữ liệu khác) trên web.

Địa chỉ web như https://truonghoclaptrinh.com/css.html tuân theo các quy tắc cú pháp sau:

scheme://prefix.domain:port/path/filename

Trong đó:

 • scheme - xác định loại dịch vụ internet (phổ biến nhất là http hoặc https)
 • prefix - xác định tiền tố tên miền (mặc định cho http là www)
 • domain - xác định tên domain (như truonghoclaptrinh.com)
 • port - xác định port number trên máy chủ (mặc định cho http là 80)
 • path - xác định đường dẫn trên server (nếu không có: trỏ đến thư mục root của trang)
 • filename - xác định tên của loại tài liệu hoặc tài nguyên

URL Schemes phổ biến

Bảng dưới đây liệt kê một số URL Schemes phổ biến:

Scheme Viết tắt Dùng cho
http HyperText Transfer Protocol Các trang web thông thường. Không được mã hóa
https Secure HyperText Transfer Protocol Trang web an toàn. Được mã hóa
ftp File Transfer Protocol Downloading hoặc uploading files
file   File từ máy tính của bạn

 

URL Encoding

URL chỉ có thể được gửi qua Internet bằng cách sử dụng bộ ký tự ASCII. Nếu một URL chứa các ký tự bên ngoài bộ ASCII, thì URL đó phải được chuyển đổi.

Mã hóa URL chuyển đổi các ký tự không phải ASCII thành một định dạng có thể được truyền qua Internet.

Mã hóa URL thay thế các ký tự không phải ASCII bằng "%" theo sau là các chữ số thập lục phân.

URL không được chứa khoảng trắng. Mã hóa URL thường thay thế khoảng trắng bằng dấu cộng (+) hoặc% 20.

Ví dụ về ASCII Encoding

Trình duyệt của bạn sẽ mã hóa đầu vào, theo bộ ký tự được sử dụng trong trang của bạn.

Bộ ký tự mặc định trong HTML5 là UTF-8.

Ký tự Từ Windows-1252 Từ UTF-8
%80 %E2%82%AC
£ %A3 %C2%A3
© %A9 %C2%A9
® %AE %C2%AE
À %C0 %C3%80
Á %C1 %C3%81
 %C2 %C3%82
à %C3 %C3%83
Ä %C4 %C3%84
Å %C5 %C3%85

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Danh sách bài học về HTML

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.