Thuộc tính xử lí Input Form trong HTML - Input Form Attributes

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  3 thg 11, 2022

 • Số lượt xem

  342 lượt xem


Các attribute của Form trong HTML giúp chúng chúng ta xử lí dữ liệu khi Form được submit.

Form Attribute

Các input form attribute chỉ định form mà <input> element thuộc về.

Giá trị của attribute này phải bằng thuộc tính id của phần tử <form> mà nó thuộc về.

Ví dụ

<form action="/action_page.php" id="form1">  <label for="fname">Họ:</label>  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>  <input type="submit" value="Xác nhận"> </form>  <label for="lname">Tên:</label> <input type="text" id="lname" name="lname" form="form1">

 

formaction Attribute

formaction attribute chỉ định URL của tệp sẽ xử lý đầu vào khi form được gửi.

Lưu ý: Attribute này ghi đè attribute action của phần tử <form>.

formaction attribute hoạt động với các loại đầu vào sau: submit và image.

Ví dụ

<form action="/action_page.php">  <label for="fname">Họ:</label>  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>  <label for="lname">Tên:</label>  <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>  <input type="submit" value="Xác nhận">  <input type="submit" formaction="/action_page2.php" value="Submit as Admin"> </form>

 

formenctype Attribute

formctype attribute chỉ định cách mã hóa form phải được mã hóa khi được gửi (chỉ cho các form có method = "post").

Lưu ý: attribute này ghi đè thuộc tính enctype của phần tử <form>.

formctype attribute hoạt động với các loại đầu vào sau: submit và image.

Ví dụ

<form action="/action_page_binary.asp" method="post">  <label for="fname">Họ:</label>  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>  <input type="submit" value="Xác nhận">  <input type="submit" formenctype="multipart/form-data"  value="Submit as Multipart/form-data"> </form>

 

formmethod Attribute

formmethod attribute xác định phương thức HTTP để gửi dữ liệu form đến URL action.

Lưu ý: attribute này ghi đè thuộc tính method của phần tử <form>.

formmethod attribute hoạt động với các loại đầu vào sau: submit và image.

Dữ liệu form có thể được gửi dưới dạng biến URL (Phương thức = "GET") hoặc dưới dạng HTTP (Phương thức = "Post").

Lưu ý về phương thức "get":

 • Phương thức này nối thêm dữ liệu biểu mẫu vào URL trong các cặp name/value
 • Phương thức này rất hữu ích cho việc gửi form đánh giá của người dùng
 • Có giới hạn về số lượng dữ liệu bạn có thể đặt trong URL (thay đổi giữa các trình duyệt), Do đó, bạn không thể chắc chắn rằng tất cả các dữ liệu form sẽ được chuyển chính xác
 • Không bao giờ sử dụng phương thức "get" để truyền thông tin nhạy cảm! (Mật khẩu hoặc thông tin nhạy cảm khác sẽ được hiển thị trong thanh địa chỉ của trình duyệt)

Lưu ý về phương thức "post":

Phương thức này gửi dữ liệu form dưới dạng HTTP

Không thể đánh dấu các bài gửi form bằng phương pháp "post"

Phương thức "post" mạnh mẽ và an toàn hơn "get" và "post" không có giới hạn về kích thước

Ví dụ

<form action="/action_page.php" method="get">  <label for="fname">Họ:</label>  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>  <label for="lname">Tên:</label>  <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>  <input type="submit" value="Submit using GET">  <input type="submit" formmethod="post" value="Submit using POST"> </form>

 

formtarget Attribute

formtarget Attribute chỉ định tên hoặc từ khóa cho biết nơi hiển thị phản hồi nhận được sau khi gửi biểu mẫu.

Lưu ý: Thuộc tính này ghi đè thuộc tính target của phần tử <form>.

formtarget Attribute hoạt động với các loại đầu vào sau: submit và image.

Ví dụ

<form action="/action_page.php">  <label for="fname">Họ:</label>  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>  <label for="lname">Tên:</label>  <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>  <input type="submit" value="Submit">  <input type="submit" formtarget="_blank" value="Submit to a new window/tab"> </form>

 

formnovalidate Attribute

formnovalidate Attribute đầu vào chỉ định rằng phần tử <input không được xác thực khi được gửi.

Lưu ý: attribute này ghi đè thuộc tính novalidate của phần tử <form>.

formnovalidate Attribute hoạt động với các loại đầu vào sau: Submit.

Ví dụ

<form action="/action_page.php">  <label for="email">Nhập email:</label>  <input type="email" id="email" name="email"><br><br>  <input type="submit" value="Submit">  <input type="submit" formnovalidate="formnovalidate"  value="Submit không xác thực"> </form>

 

novalidate Attribute

novalidate Attribute là một thuộc tính <form>.

Hiện tại, novalidate chỉ định rằng tất cả dữ liệu form sẽ không được xác thực khi được submit.

Ví dụ

<form action="/action_page.php" novalidate>  <label for="email">Nhập email:</label>  <input type="email" id="email" name="email"><br><br>  <input type="submit" value="Submit"> </form>

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Danh sách bài học về HTML

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.