HTML Elements

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  9 thg 9, 2022

 • Số lượt xem

  1197 lượt xem


HTML Element (phần tử) bao gồm mọi thứ trong HTML và chúng tạo nên một HTML Document hoàn chỉnh

HTML Elements là gì?

Các HTML element (phần tử HTML) bao gồm mọi thứ trong HTML bao gồm cả thẻ mở lẫn thẻ đóng:

<tagname>nội dung sẽ được viết ở đây...</tagname>

Một vài ví dụ về HTML elements:

<h1>Tiêu đề</h1>
<p>Đoạn văn bản</p>

Thẻ mở Nội dung Element Thẻ đóng
<h1> Tiêu đề </h1>
<p> Đoạn văn bản </p>
<br> none none

 

Lưu ý: Một vài HTML elements sẽ không có nội dung (ví dụ như thẻ <br>). Chúng được gọi là empty elements (phần tử trống). Empty elements cũng không có thẻ đóng!

 

HTML Elements lồng nhau

HTML elements có thể lồng nhau (điều này có nghĩa là một elements có thể chứa những elements khác).

Tất cả HTML documents đều có HTML elements lồng nhau.

Ví dụ về một số elements có thể cho phép lồng nhau (<html>, <body>, <h1> and <p>):

Ví dụ

<!DOCTYPE html> <html> <body>  <h1>Tiêu đề</h1> <p>Đoạn văn bản.</p>  </body> </html>

 

Giải thích ví dụ

<html> element được gọi là root element (phần tử gốc) và nó xác định mọi HTML document.

Nó bao gồm thẻ mở <html> và thẻ đóng </html>.

Khi đó, bên trong <html> element là <body> element:

<body>  <h1>Tiêu đề</h1> <p>Đoạn văn bản.</p>  </body>

<body> element dùng để xác định nội dung chính của HTML Documents.

Nó bao gồm thẻ mở <body> và thẻ đóng </body>.

Khi đó, bên trong <body> element có 2 elements khác là: <h1><p>:

<h1>Tiêu đề</h1> <p>Đoạn văn bản.</p>

<h1> element dùng để định nghĩa heading (tiêu đề).

Nó bao gồm thẻ mở <h1> và thẻ đóng </h1>:

<h1>Tiêu đề</h1>

<p> element dùng để xác định paragraph (đoạn văn bản).

Nó bao gồm thẻ mở <p> và thẻ đóng </p>:

<p>Đoạn văn bản.</p>

 

Không bao giờ bỏ qua thẻ đóng

Một số HTML element có thể hiển thị chính xác mặc dù không có thẻ đóng.

Ví dụ

<html> <body>  <p>Đoạn văn bản 1 <p>Đoạn văn bản 2  </body> </html>

Tuy vậy không nên dựa vào điều này mà bỏ qua thẻ đóng, vì điều đó có thể làm cho trang web hoạt động không chính xác hoặc có thể gây ra lỗi

Empty HTML Elements (phần tử trống)

HTML elements không có nội dung bên trong được gọi là empty elements.

Thẻ <br> được dùng để xuống dòng, và nó được gọi là empty elements vì nó không có thẻ đóng:

Ví dụ

<p>This is a <br> paragraph with a line break.</p>

 

HTML không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Các thẻ HTML không phân biệt hoa thường: <P> cũng giống với <p>.

HTML mặc định không yêu cầu chữ hoa hay chữ thường, tuy nhiên W3C đề nghị dùng chữ thường, và cũng dùng chữ thường cho những tài liệu nghiêm ngặt như XHTML.

Ở Trường Học Lập Trình chúng tôi luôn luôn dùng chữ thường cho các thẻ HTML.

 

Tham chiếu các thẻ HTML

Tham chiếu của các thẻ HTML chứa thông tin của chúng và các attributes (thuộc tính) của chúng.

Thẻ Mô tả
<html> Định nghĩa HTML document
<body> Định nghĩa nội dung phần thân HTML document
<h1> to <h6> Định nghĩa HTML headings (tiêu đề)

 


Tổng số đánh giá: 2

Xếp hạng: 5.0 / 5 sao

Danh sách bài học về HTML

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.