Tiêu đề trong HTML - HTML Headings

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  4 thg 10, 2022

 • Số lượt xem

  279 lượt xem


HTML headings (tiêu đề) được sử dụng để hiển thị tiêu đề hay phụ đề trong HTML

Advertisement

HTML Headings là gì?

HTML Heading (tiêu đề) được sử dụng để hiển thị tiêu đề hay phụ đề trong HTML.

HTML Heading bao gồm các thẻ từ <h1> đến <h6>.

Thẻ <h1> sẽ được dùng ở tiêu đề quan trọng nhất, trong khi thẻ <h6> được dùng cho những tiêu đề ít quan trọng hơn.

Ví dụ:

<h1>Tiêu đề 1</h1> <h2>Tiêu đề 2</h2> <h3>Tiêu đề 3</h3> <h4>Tiêu đề 4</h4> <h5>Tiêu đề 5</h5> <h6>Tiêu đề 6</h6>

 

Lưu ý: Mặc định trình duyệt sẽ thêm khoảng trắng (margin) vào trước và sau HTML Heading

 

Tại sao HTML Headings lại quan trọng?

Các search engines (công cụ tìm kiếm) sử dụng tiêu đề để lập chỉ mục và nội dung trang web của bạn.

Người dùng thường sẽ có thói quen lướt các trang theo tiêu đề. Vì thế HTML Headings sẽ giúp người dùng theo dõi cấu trúc của một trang web.

Thẻ h1 nên chỉ được sử dụng một lần cho tiêu đề quan trọng nhất, kế đến là các thẻ h2, h3,... cho các tiêu đề ít quan trọng hơn.

Thay đổi kích thước cho HTML Headings

Mặc định mỗi HTML Heading sẽ có kích thước cố định. Tuy nhiên ta có thể thay đổi nó bằng cách sử dụng attribute style và dùng thuộc tính CSS font-size:

Ví dụ:

<h1 style="font-size:60px;">Tiêu đề 1</h1>

 


Tổng số đánh giá: 3

Xếp hạng: 5.0 / 5 sao

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ: