Toán tử số học trong JavaScript - JavaScript Arithmetic

 • Như

  Tác giả

  Như

 • Ngày đăng

  25 thg 10, 2023

 • Số lượt xem

  161 lượt xem


Bắt đầu với toán tử số học trong JavaScript - JavaScript Arithmetic, học cách thực hiện các phép tính từ cơ bản đến phức tạp một cách dễ dàng trong mã nguồn của bạn.

Toán tử số học JS - JavaScript Arithmetic Operators

Các toán tử số học thực hiện các phép tính số học trên các số (chữ hoặc biến).

Toán tử Mô tả
+ Bổ sung
- Phép trừ
* Phép nhân
** Lũy thừa (ES2016)
/ Chia
% Modulus (Phần dư của phép chia)
++ Tăng
-- Giảm

 

Toán tử số học - Arithmetic Operations

Phép tính với 2 con số

Giá trị cố định dạng số:

let x = 100 + 50;

 

Hoặc biến:

let x = a + b;

 

Hoặc biểu thức:

let x = (100 + 50) * a;

 

Toán tử và toán hạng

Những con số (trong một toán tử số học) được gọi là toán hạng.

Các phép tính (được thực hiện giữa hai toán hạng) được xác định bởi một toán tử.

Toán hạng Toán tử Toán hạng
100 + 50

 

Cộng

Toán tử cộng (+), cộng số:

let x = 5;
let y = 2;
let z = x + y; // 7

 

Trừ

Toán tử trừ (-), trừ số:

let x = 5;
let y = 2;
let z = x - y; // 3

 

Nhân

Toán tử nhân (*), nhân số:

let x = 5;
let y = 2;
let z = x * y; // 10

 

Chia

Toán tử chia (/), chia số:

let x = 5;
let y = 2;
let z = x / y; // 2.5

 

Chia lấy dư

Toán tử modulus (%) trả về phần dư:

let x = 5;
let y = 2;
let z = x % y; // 1

 

Trong số học, phép chia của hai số nguyên tạo ra thương sốsố dư.

Trong toán học, kết quả của một phép toán modulophần dư của phép chia số học.

 

Tăng dần

Toán tử tăng dần (++), tăng số:

let x = 5;
x++;
let z = x;

 

Giảm dần

Toán tử giảm dần (--), giảm số:

let x = 5;
x--;
let z = x;

 

Luỹ thừa

Toán tử luỹ thừa (**), nâng toán hạng đầu tiên lên lũy thừa của toán hạng thứ hai.

let x = 5;
let z = x ** 2;

 

x ** y tạo ra kết quả tương tự như Math.pow (x, y):

let x = 5;
let z = Math.pow(x,2);

 

Độ ưu tiên toán tử

Mô tả thứ tự mà các phép toán được thực hiện trong một biểu thức số học.

let x = 100 + 50 * 3;

 

Kết quả của ví dụ trên có giống với 150 * 3 không, hay nó giống với 100 + 150 ?

Việc cộng hay nhân được thực hiện trước ?

Như trong toán học truyền thống, phép nhân được thực hiện trước.

Nhân (*) và chia (/) có mức ưu tiên cao hơn phép cộng (+) và phép trừ (-).

Và (như trong toán học ở trường) ưu tiên có thể được thay đổi bằng cách sử dụng dấu ngoặc đơn.

Khi sử dụng dấu ngoặc đơn, các thao tác bên trong dấu ngoặc đơn được tính toán trước:

let x = (100 + 50) * 3;

 

Khi nhiều phép toán có cùng mức ưu tiên (như cộng và trừ hoặc nhân và chia), chúng được tính từ trái sang phải:

let x = 100 + 50 - 3;
let x = 100 / 50 * 3;

 

Ghi chú

Để biết danh sách đầy đủ các giá trị ưu tiên toán tử, hãy truy cập:

JavaScript Operator Precedence Values.


Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.