Phương thức số trong Javascript - JavaScript Number Methods

 • Như

  Tác giả

  Như

 • Ngày đăng

  29 thg 11, 2023

 • Số lượt xem

  113 lượt xem


Đào sâu vào các phương thức số như toFixed, toPrecision, và cách sử dụng chúng để định dạng và làm tròn số.

Trong JavaScript, có nhiều phương thức được cung cấp cho kiểu dữ liệu số, giúp thực hiện các thao tác và biến đổi dữ liệu một cách linh hoạt. Dưới đây là một số phương thức quan trọng và cách sử dụng chúng.

number_method

Phương Thức toString()

Phương thức toString() chuyển đổi một số thành chuỗi.

let x = 123;
x.toString(); // "123"
(123).toString(); // "123"
(100 + 23).toString();// "123"

 

Tất cả các phương thức số có thể được sử dụng trên bất kỳ loại số nào (literal, biến hoặc biểu thức).

Phương Thức toExponential()

toExponential() trả về một chuỗi với số được làm tròn và viết dưới dạng một số mũ.

let x = 9.656;
x.toExponential(2); // "9.66e+0"
x.toExponential(4); // "9.6560e+0"
x.toExponential(6); // "9.656000e+0"

 

Tham số là tùy chọn. Nếu bạn không chỉ định, JavaScript sẽ không làm tròn số.

Phương Thức toFixed()

toFixed() trả về một chuỗi với số được viết với một số chữ số thập phân đã được chỉ định.

let x = 9.656;
x.toFixed(0); // "10"
x.toFixed(2); // "9.66"
x.toFixed(4); // "9.6560"
x.toFixed(6); // "9.656000"

 

toFixed(2) là hoàn hảo cho việc làm việc với tiền tệ.

Phương Thức toPrecision()

toPrecision() trả về một chuỗi với số được viết với chiều dài được chỉ định.

let x = 9.656;
x.toPrecision(); // "9.656"
x.toPrecision(2); // "9.7"
x.toPrecision(4); // "9.656"
x.toPrecision(6); // "9.65600"

 

Phương Thức valueOf()

valueOf() trả về một số dưới dạng số.

let x = 123;
x.valueOf(); // 123
(123).valueOf(); // 123
(100 + 23).valueOf();// 123

 

Trong JavaScript, một số có thể là một giá trị nguyên thuần túy (typeof = number) hoặc một đối tượng (typeof = object). valueOf() được sử dụng bên trong JavaScript để chuyển đổi các đối tượng Number thành giá trị nguyên thuần túy. Tuy nhiên, không có lý do gì phải sử dụng nó trong mã của bạn.

Chuyển Đổi Biến Thành Số

Có 3 phương thức JavaScript có thể được sử dụng để chuyển đổi một biến thành số:

 • Number(): Chuyển đổi một đối tượng thành số.
 • parseFloat(): Phân tích cú pháp đối số và trả về một số dấu chấm động.
 • parseInt(): Phân tích cú pháp đối số và trả về một số nguyên.

Các phương thức trên không phải là phương thức số. Chúng là các phương thức toàn cục của JavaScript.

Phương Thức Number.isInteger()

Number.isInteger() trả về true nếu đối số là một số nguyên.

Number.isInteger(10); // true
Number.isInteger(10.5); // false

 

Phương Thức Number.isSafeInteger()

Một số an toàn là một số nguyên có thể được biểu diễn chính xác dưới dạng số thực độ chính xác kép.

Number.isSafeInteger() trả về true nếu đối số là một số nguyên an toàn.

Number.isSafeInteger(10); // true
Number.isSafeInteger(12345678901234567890); // false

 

Số nguyên an toàn là tất cả các số nguyên từ -(2^53 - 1) đến +(2^53 - 1).

Tổng Kết

Như vậy, các phương thức số trong JavaScript cung cấp một loạt các cách tiện lợi để thực hiện các biến đổi và kiểm tra trên dữ liệu số. Hãy sử dụng chúng linh hoạt để làm cho mã của bạn mạnh mẽ và dễ đọc.


Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.