Gán giá trị trong JavaScript - JavaScript Assignment

 • Như

  Tác giả

  Như

 • Ngày đăng

  25 thg 10, 2023

 • Số lượt xem

  156 lượt xem


Bài học hướng dẫn cách sử dụng phép gán giá trị trong JavaScript - JavaScript Assignment để quản lý biến và dữ liệu một cách hiệu quả trong lập trình ứng dụng web

Toán tử gán JS - JavaScript Assignment Operators

Toán tử gán gán giá trị cho các biến JavaScript.

Toán tử Ví dụ Tương tự
= x = y x = y
+= x += y x = x + y
-= x -= y x = x - y
*= x *= y x = x * y
/= x /= y x = x / y
%= x %= y x = x % y
**= x **= y x = x ** y

 

Toán tử gán dịch chuyển - Shift Assignment Operators

Được sử dụng để thực hiện phép dịch bit (bitwise shift) và gán giá trị cho biến cùng một lúc.

Toán tử Ví dụ Tương tự
<<= x <<= y x = x << y
>>= x >>= y x = x >> y
>>>= x >>>= y x = x >>> y

 

Toán tử gán bitwise - Bitwise Assignment Operators

Toán tử Ví dụ Tương tự
&= x &= y x = x & y
^= x ^= y x = x ^ y
|= x |= y x = x | y

 

Toán tử gán logic - Logical Assignment Operators

Toán tử Ví dụ Tương tự
&&= x &&= y x = x && (x = y)
||= x ||= y x = x || (x = y)
??= x ??= y x = x ?? (x = y)

 

Ghi chú

Toán tử gán logic là một tính năng của ES2020.

=

Toán tử gán đơn giản gán một giá trị cho một biến.

let x = 10;
let x = 10 + y; // 20

 

+=

Toán tử gán phép cộng cộng thêm một giá trị vào một biến.

let x = 10;
x += 5; // 15
let text = "Hello"; text += " World"; // Hello World

 

-=

Toán tử gán phép trừ trừ một giá trị từ một biến.

let x = 10;
x -= 5; // 5

 

*=

Toán tử gán phép nhân nhân một biến.

let x = 10;
x *= 5; // 50

 

**=

Toán tử gán lũy thừa làm tăng một biến cho lũy thừa của toán hạng.

let x = 10;
x **= 5; // 100000

 

/=

Toán tử gán phép chia chia một biến.

let x = 10;
x /= 5; // 2

 

%=

Toán tử gán phần dư gán phần dư cho một biến.

let x = 10;
x %= 5; // 0

 

<<=

Toán tử gán dịch chuyển trái dịch chuyển một biến sang trái.

let x = -100;
x <<= 5; // -3200

 

>>=

Toán tử gán dịch chuyển phải dịch chuyển một biến (có dấu) sang phải.

let x = -100;
x >>= 5; // -4

 

>>>=

Toán tử gán dịch chuyển phải không dấu sẽ dịch chuyển một biến (không dấu).

let x = -100;
x >>>= 5; // 134217724

 

&=

Toán tử gán bitwise AND thực hiện phép toán AND bitwise trên hai toán hạng và gán kết quả cho biến.

let x = 100;
x &= 5; // 4

 

|=

Toán tử gán bitwise OR thực hiện phép toán OR theo bit trên hai toán hạng và gán kết quả cho biến.

let x = 100;
x |= 5; // 101

 

^=

Toán tử gán Bitwise XOR thực hiện thao tác XOR theo bit trên hai toán hạng và gán kết quả cho biến.

let x = 100;
x &= 5; // 97

 

&&=

Toán tử gán logic AND được sử dụng giữa hai giá trị.

Nếu giá trị đầu tiên là đúng thì giá trị thứ hai sẽ được gán.

let x = 10;
x &&= 5; // 5

 

Toán tử &&= là một tính năng của ES2020.

 

||=

Toán tử gán logic OR được sử dụng giữa hai giá trị.

Nếu giá trị đầu tiên sai thì giá trị thứ hai sẽ được gán.

let x = 10;
x ||= 5; // 10

 

Toán tử ||= là một tính năng của ES2020.

 

??=

Toán tử gán kết hợp Nullish được sử dụng giữa hai giá trị.

Nếu giá trị đầu tiên không xác định hoặc null, giá trị thứ hai được gán.

let x;
x ??= 5; // 5

 

Toán tử ??= là một tính năng của ES2020.

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.