Hàm toán học trong CSS - CSS Math Functions

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  8 thg 11, 2022

 • Số lượt xem

  295 lượt xem


CSS Math Functions là các hàm toán học cho phép các biểu thức toán học được sử dụng làm giá trị thuộc tính.

Hàm calc()

Hàm calc () thực hiện một phép tính được sử dụng làm giá trị thuộc tính.

Cú pháp CSS

calc(expression)

Trong đó:

 • expression (bắt buộc) là một biểu thức toán học. Kết quả sẽ được sử dụng làm giá trị. Các toán tử sau có thể được sử dụng: + - * /

Chúng ta hãy xem xét một ví dụ:

#div1 {  position: absolute;  left: 50px;  width: calc(100% - 100px);  border: 1px solid black;  background-color: yellow;  padding: 5px; }

 

Hàm max()

Hàm max() trả về giá trị lớn nhất từ danh sách giá trị được phân tách bằng dấu phẩy, giá trị trả về sẽ làm giá trị thuộc tính.

Cú pháp CSS

max(value1value2, ...)

Trong đó:

 • value1, value2, ... (bắt buộc) danh sách các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy - trong đó giá trị lớn nhất được chọn

Chúng ta hãy xem xét một ví dụ:

#div1 {  background-color: yellow;  height: 100px;  width: max(50%, 300px); }

 

Hàm min()

Hàm max() trả về giá trị lớn nhất từ danh sách giá trị được phân tách bằng dấu phẩy, giá trị trả về sẽ làm giá trị thuộc tính.

Cú pháp CSS

min(value1value2, ...)

Trong đó:

 • value1, value2, ... (bắt buộc) danh sách các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy - trong đó giá trị nhỏ nhất được chọn

Chúng ta hãy xem xét một ví dụ:

#div1 {  background-color: yellow;  height: 100px;  width: min(50%, 300px); }

 

Tất cả hàm toán học CSS

Hàm Mô tả
calc() Cho phép bạn thực hiện các phép tính để xác định giá trị thuộc tính CSS
max() Sử dụng giá trị lớn nhất, từ danh sách giá trị được phân tách bằng dấu phẩy làm giá trị thuộc tính
min() Sử dụng giá trị nhỏ nhất, từ danh sách giá trị được phân tách bằng dấu phẩy làm giá trị thuộc tính

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Danh sách bài học về CSS

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.