Xử lý chuỗi trong PHP - PHP Strings

 • Như

  Tác giả

  Như

 • Ngày đăng

  1 thg 11, 2023

 • Số lượt xem

  151 lượt xem


Chuỗi là một chuỗi các ký tự, ví dụ: "Xin chào thế giới!" Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chuỗi và các hàm thường được sử dụng để xử lý chuỗi trong PHP.

Chuỗi trong PHP:

Chuỗi là một chuỗi các ký tự, ví dụ: "Xin chào thế giới!".

Ví dụ:

<?php
$str = "Xin chào thế giới!";
?>

 

Các hàm xử lý chuỗi trong PHP:

 • Hàm strlen() - Trả về độ dài của chuỗi:

Hàm strlen() trong PHP trả về độ dài của một chuỗi.

Ví dụ:

<?php
echo strlen("Xin chào thế giới!"); // kết quả là 19
?>

 

 • Hàm str_word_count() - Đếm Số Từ Trong Chuỗi:

Hàm str_word_count() trong PHP đếm số từ trong một chuỗi.

Ví dụ:

<?php
echo str_word_count("Xin chào thế giới!"); // kết quả là 3
?>

 

 • Hàm strrev() - Đảo Ngược Chuỗi:

Hàm strrev() trong PHP đảo ngược một chuỗi.

Ví dụ:

<?php
echo strrev("Xin chào thế giới!"); // kết quả là "!íogeht oàhc niX"
?>

 

 • Hàm strpos() - Tìm Kiếm Văn Bản Trong Chuỗi:

Hàm strpos() trong PHP tìm kiếm một văn bản cụ thể trong một chuỗi. Nếu tìm thấy, hàm sẽ trả về vị trí của ký tự đầu tiên trùng khớp. Nếu không tìm thấy, nó sẽ trả về FALSE.

Ví dụ:

<?php
echo strpos("Xin chào thế giới!", "chào"); // kết quả là 4
?>

 

Lưu ý: Vị trí của ký tự đầu tiên trong chuỗi là 0 (không phải 1).

 

 • Hàm str_replace() - Thay Thế Văn Bản Trong Chuỗi:

Hàm str_replace() trong PHP thay thế một số ký tự bằng một số ký tự khác trong một chuỗi.

Ví dụ:

<?php
echo str_replace("thế giới", "mọi người", "Xin chào thế giới!");  // kết quả là "Xin chào mọi người!"
?>

 

Tham khảo toàn bộ các hàm xử lý chuỗi trong PHP:

Để biết thêm về tất cả các hàm xử lý chuỗi, bạn có thể xem Toàn Bộ Tham Khảo Các Hàm Xử Lý Chuỗi Trong PHP.

Hướng dẫn về chuỗi trong PHP này chứa mô tả và ví dụ sử dụng cho mỗi hàm.

Với kiến thức về xử lý chuỗi trong PHP và các hàm liên quan, bạn có thể làm việc với các thao tác xử lý và biến đổi chuỗi một cách hiệu quả trong ứng dụng của mình.


Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.