Hàm toán học trong PHP - PHP Math

 • Như

  Tác giả

  Như

 • Ngày đăng

  1 thg 11, 2023

 • Số lượt xem

  139 lượt xem


Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các hàm toán học trong PHP, giúp bạn thực hiện các nhiệm vụ toán học trên số.

Hàm pi() trong PHP

Hàm pi() trả về giá trị của số PI.

 Ví dụ:

<?php
echo(pi()); // trả về 3.1415926535898
?>

 

Hàm min() và max() trong PHP

Các hàm min()max() được sử dụng để tìm giá trị thấp nhất hoặc cao nhất trong một danh sách các đối số.

Ví dụ:

<?php
echo(min(0, 150, 30, 20, -8, -200)); // trả về -200
echo(max(0, 150, 30, 20, -8, -200)); // trả về 150
?>

 

Hàm abs() trong PHP

Hàm abs() trả về giá trị tuyệt đối (dương) của một số.

Ví dụ:

<?php
echo(abs(-6.7)); // trả về 6.7
?>

 

Hàm sqrt() trong PHP

Hàm sqrt() trả về căn bậc hai của một số.

Ví dụ:

<?php
echo(sqrt(64)); // trả về 8
?>  

 

Hàm round() trong PHP

Hàm round() làm tròn một số thực đến số nguyên gần nhất.

Ví dụ:

<?php
echo(round(0.60)); // trả về 1
echo(round(0.49)); // trả về 0
?>  

 

Số Ngẫu Nhiên - Random Numbers

Hàm rand() tạo ra một số ngẫu nhiên.

Để kiểm soát số ngẫu nhiên hơn, bạn có thể sử dụng các tham số tùy chọn min và max để chỉ định số nguyên thấp nhất và cao nhất cần trả về.

Ví dụ:

<?php
echo(rand()); // Số ngẫu nhiên mặc định
echo(rand(10, 100)); // Số ngẫu nhiên từ 10 đến 100
?>  

 

Tài liệu tham khảo Hàm toán học PHP đầy đủ:

Để biết thêm thông tin chi tiết về tất cả các hàm toán học, vui lòng truy cập Hàm toàn học PHP đầy đủ. Bài viết này sẽ cung cấp mô tả và ví dụ cụ thể cho từng hàm.

Với sự hiểu biết về các hàm toán học trong PHP, bạn có thể thực hiện các tác vụ toán học trên số một cách dễ dàng. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng các ứng dụng PHP phức tạp hơn và đáng tin cậy hơn.


Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.