Kiểu dữ liệu trong PHP - PHP Data Types

 • Như

  Tác giả

  Như

 • Ngày đăng

  1 thg 11, 2023

 • Số lượt xem

  144 lượt xem


Trong PHP, biến có thể lưu trữ dữ liệu có các kiểu dữ liệu khác nhau, và các kiểu dữ liệu khác nhau có thể thực hiện các công việc khác nhau. Bài viết này sẽ giới thiệu về các kiểu dữ liệu cơ bản trong PHP

Các kiểu dữ liệu trong PHP:

 • String
 • Integer
 • Float (double)
 • Boolean
 • Array
 • Object
 • NULL
 • Resource

Chuỗi trong PHP - PHP String

Chuỗi là một chuỗi các ký tự, ví dụ như "Xin chào thế giới!".

Chuỗi có thể là bất kỳ văn bản nào nằm trong dấu ngoặc kép hoặc nháy đơn. Bạn có thể sử dụng cả hai loại ngoặc:

Ví dụ:

<?php
$x = "Xin chào thế giới!";
$y = 'Xin chào thế giới!';
echo $x;
echo "<br>";
echo $y;
?>

 

Số nguyên trong PHP - PHP Integer

Kiểu dữ liệu số nguyên là một số không phải số thập phân nằm trong khoảng từ -2,147,483,648 đến 2,147,483,647.

Quy tắc cho số nguyên:

 • Một số nguyên phải có ít nhất một chữ số.
 • Một số nguyên không được chứa dấu thập phân.
 • Một số nguyên có thể là số dương hoặc số âm.
 • Số nguyên có thể được chỉ định dưới dạng thập phân (cơ số 10), thập lục phân (cơ số 16), bát phân (cơ số 8) hoặc nhị phân (cơ số 2).

Ví dụ:

<?php
$x = 5985;
var_dump($x);
?>

 

Số thực trong PHP - PHP Float

Số thực (floating point number) là một số có dấu thập phân hoặc một số trong dạng mũ.

Ví dụ:

<?php
$x = 10.365;
var_dump($x);
?>

 

Boolean trong PHP - PHP Boolean

Kiểu dữ liệu logic biểu thị hai trạng thái có thể: ĐÚNG (TRUE) hoặc SAI (FALSE).

Ví dụ:

$x = true;
$y = false;

 

Logic thường được sử dụng trong các kiểm tra điều kiện. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về kiểm tra điều kiện trong một chương sau của hướng dẫn này.

Mảng trong PHP - PHP Array

Mảng lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất.

Ví dụ:

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
var_dump($cars);
?>

 

Đối tượng trong PHP - PHP Object

Lớp (class) và đối tượng (object) là hai khía cạnh chính của lập trình hướng đối tượng.

Lớp là một mẫu cho các đối tượng, và đối tượng là một trường hợp của một lớp.

Ví dụ:

<?php
class Car {
  public $color;
  public $model;
  public function __construct($color, $model) {
    $this->color = $color;
    $this->model = $model;
  }
  public function message() {
    return "Chiếc xe của tôi là " . $this->color . " " . $this->model . "!";
  }
}
$myCar = new Car("đen", "Volvo");
echo $myCar->message();
echo "<br>";
$myCar = new Car("đỏ", "Toyota");
echo $myCar->message();
?>

 

NULL trong PHP - PHP NULL Value

NULL là một kiểu dữ liệu đặc biệt chỉ có một giá trị duy nhất: NULL.

Một biến với kiểu dữ liệu NULL là biến mà không có giá trị nào được gán cho nó.

Ví dụ:

<?php
$x = "Xin chào thế giới!";
$x = null;
var_dump($x);
?>

 

Tài nguyên trong PHP - PHP Resource

Kiểu dữ liệu tài nguyên là một kiểu dữ liệu đặc biệt không phải là một kiểu dữ liệu thực sự. Nó là việc lưu trữ tham chiếu đến các hàm và tài nguyên bên ngoài PHP.

Ví dụ:

Thường thì, bạn sẽ không cần sử dụng kiểu dữ liệu tài nguyên và đây là một chủ đề nâng cao.

Với kiến thức về các kiểu dữ liệu PHP, bạn có thể làm việc với các loại dữ liệu khác nhau trong ứng dụng PHP của mình một cách hiệu quả.


Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.